III.資源循環美麗臺灣Resource Circulation to Beautify Taiwan, RC2BT

   新農業生物炭基資源應用產業創新論壇(IIF_NAgBRA)

     將探討碳匯交易及生物炭基產品創新應用產業發展策略。

    

   新農業資源循環應用產業創新論壇(IIF_NAgRCA

     將探討循環農業經濟之產業技術地圖與發展策略。

    

   新農業農能共構產業創新論壇(IIF_NAgREC)

     將探討農業與綠能共構之新農業經營模式、產業技術地圖與發展策略。

    

 

 

 

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com